Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerAydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

post

GENEL AYDINLATMA METNİ

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ; …. yürüttüğü sürdürülebilir projelerinde gösterdiği hassasiyeti, bünyesinde barındırdığı kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Dernek olarak sahip olduğumuz bu bilinçle her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci içerisinde tarafımızla paylaşımda bulunduğunuz kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmış şekilde ve işbu aydınlatma metninde izah edildiği şekilde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin belirlediği sınırlar dâhilinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde 34-235-133 kütük numarasıyla kayıtlı, “Merkez mahallesi Silahtarağa cad. No:12 Eyüpsultan / İstanbul” adresinde mukim MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ DERNEĞİ, “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse de bahse konu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ tarafından;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mevzuatı
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
 • 5187 Sayılı Basın Kanunu
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 09.2008 tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

Amaçlar doğrultusunda Kanun tarafından belirlenmiş sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve belirtilen amaçlara hizmet amacıyla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde yer verilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde tanzim edilmiş şartlara uygun olarak mevzuat tarafından caiz görülen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa, ortak faaliyet yürüttüğü aynı amaca sahip insani yardım derneklerine, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine ile açık rıza verdiğiniz ucundu kişi ve kurumlara da belirlenen amaç ve hukuki sebepler dahilinde aktarım yapılabilecektir  

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel veri

Bağışçı/ Üye Bağışçı

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları

Gönüllü

Ad-Soyad, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, medeni durum, eğitim bilgisi, sertifikalar, iş tecrübesi

Tedarikçi Kurum Temsilcisi/ Partner Kuruluş

Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri, imza sirküleri, tüzük

   

 

Tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’nin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda sayılan veri tipleri haricinde, gönüllülerin dernek ve vakıf üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri ve sosyal medya hesap bilgileri tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileri Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında açık rıza dâhilinde toplanacak ve işlenecektir. Bu anlamda tarafınızca imzalanan açık rıza metni, aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

5.VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’ ne başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’ ya uygun olarak, KVKK md.7 /f.1.’e göre bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve /veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunu kıldığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’ne iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1. …. adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “…./ İstanbul” adresine iletilmesi,

2…… adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ….  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak tarafınıza tanınmakta olan ve işbu metin münderecatında belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ tarafından reddedilecektir.

İşbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ       

 

You might also like!

Leave a Comment